REGULAMIN

REGULAMIN XX EDYCJI PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA SĄDECCZYZNY 2022 ROKU

(Postanowienia ogólne)

 1. Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2022 roku” (zwany dalej Plebiscytem) organizowany jest przez Stowarzyszenie „Dla Miasta” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyszyńskiego 3.
 2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540
  z poź.zm.).

(Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)

 1. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2022” można zgłaszać
  w terminie od 10 listopada do 17 grudnia 2022 roku. W przypadku sukcesu sportowca pomiędzy 17 a 31 grudnia organizator na wniosek kibiców może dokooptować do listy nominowanych sportowców.
 2. Jako kandydat do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2022 roku może zostać zgłoszony każdy sportowiec reprezentujący klub z terenu powiatu nowosądeckiego lub sądeczanin występujący w klubie poza miejscem zamieszkania. Zgłaszany sportowiec musi mieć ukończony 14 rok życia.
 3. Zgłaszający może nominować maksymalnie 10 kandydatur do tytułu Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2022 roku.

a) zgłoszenie odbywa się w formie e-mail poprzez wysłanie wiadomości na adres organizatora: kontakt@dlamiastans.pl
w tytule prosimy o podanie (imienia
i nazwiska oraz dyscypliny jaka zgłaszany uprawia), w treści wiadomości prosimy
o podanie najważniejszych osiągnięć za 2022 rok.

b) zgłoszenie mogą dokonywać zarówno kibice, kluby sportowe oraz samorządy lokalne.

 1. Pierwszy etap Plebiscytu trwa od dnia 18 grudnia 2022 r. do dnia 6 stycznia 2023 roku.
 2. Drugi etap Plebiscytu trwać będzie od
  7 stycznia do 14 stycznia 2023 roku.
 3. Podsumowanie plebiscytu, o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli odbędzie się w styczniu 2023 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat poszczególnych etapów Plebiscytu.

( Sposób głosowania )

Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie za pomocą SMS
( koszt 1 sms to 2 zł netto plus 22% VAT ).

Głosujący może wysyłać nieograniczana ilość SMSów na swojego kandydata.
Wynik głosowania SMS będzie dostępny on line (wykres graficzny w formie uzyskanych procentów głosów).

Głosowanie za pomocą SMS obsługuje firma ATOMSMS.PL

Po pierwszym etapie głosowanie organizator zakwalifikuje do rundy finałowej Plebiscytu od 10 do 20 sportowców. wg. największej liczby głosów.

O liczbie finalistów decyduje Organizator Konkursu.

Każdy ze sportowców będzie miał przyporządkowany inny numer wg. wzoru:

Numer: 72480
Treść: TYP.SR.x 1,2,3 itd. 
(obok sportowca będzie wymieniona dyscyplina jaką uprawia).

(Postanowienia końcowe)

Laureatami plebiscytu zostaną sportowcy, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą smsów.

Wszyscy Finaliści Plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu
w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.

Podane przez głosujących oraz uczestników Plebiscytu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora
dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego
i miarodajnego głosowania w Plebiscycie oraz nawiązywania kontaktu
z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie (Finaliści Plebiscytu – zaproszenie do udziału w gali podsumowującej).

Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej
w siedzibie Organizatora, w terminie
do 2 dni od momentu poinformowania
o wynikach Plebiscytu.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie
po ich rozpatrzeniu.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje
do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu.

Regulamin pozostaje do wglądu
w siedzibie Stowarzyszenia Dla Miasta przy ul. Wyszyńskiego 3, 33-00 Nowy Sącz, oraz na stronie www.dlamiastans.pl

Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Nowym Sączu.

Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora Plebiscytu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XX edycji Plebiscytu.