XIX EDYCJA PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA SĄDECCZYZNY 2021 ROKU

Kliknij w przycisk znajdujący się poniżej aby sprawdzić obecny przebieg głosowania w XIX Edycji Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2021 Roku

REGULAMIN xIX EDYCJI

REGULAMIN

REGULAMIN XIX EDYCJI PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA SĄDECCZYZNY 2021 ROKU

(Postanowienia ogólne)

1. Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2021 roku” (zwany dalej Plebiscytem) organizowany jest przez Stowarzyszenie „Dla Miasta” z siedzibą przy Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu.

2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 z poź.zm.).

(Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)

1. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2021” można zgłaszać w terminie od 13 do 31 grudnia 2021 roku.

2. Jako kandydat do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2021 roku może zostać zgłoszony każdy sportowiec reprezentujący klub
z terenu powiatu nowosądeckiego lub sądeczanin występujący w klubie poza miejscem zamieszkania. Zgłaszany sportowiec musi mieć ukończony 14 rok życia.

3. Zgłaszający może nominować maksymalnie 10 kandydatur do tytułu Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2021 roku.

a) zgłoszenie odbywa się w formie e-mail poprzez wysłanie wiadomości na adres organizatora: kontakt@dlamiastans.pl w tytule prosimy o podanie (imienia i nazwiska oraz dyscypliny jaka zgłaszany uprawia), w treści wiadomości prosimy o podanie najważniejszych osiągnięć za 2021 rok)
b) zgłoszenie mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe oraz samorządy lokalne.

4. Pierwszy etap Plebiscytu trwa od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia 2022 roku.

5. Drugi etap Plebiscytu trwać będzie od 27 stycznia do 6 lutego 2022 roku.

6. Podsumowanie plebiscytu, o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli odbędzie się w lutym 2022 roku.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat poszczególnych etapów Plebiscytu.

(Sposób głosowania )

Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie za pomocą SMS (koszt 1 sms to 2 złote netto plus 22% VAT ).
Głosujący na kandydata może wysyłać nieograniczana ilość SMSów na swojego kandydata.
Wynik głosowania SMS będzie dostępny on line (wykres graficzny w formie uzyskanych procentów głosów)
Głosowanie za pomocą SMS obsługuje firma ATOMSMS.PL
Po pierwszym etapie głosowanie organizator zakwalifikuje do rundy finałowej Plebiscytu od 10 do 20 sportowców
wg. największej liczby głosów. O liczbie finalistów decyduje Organizator Konkursu.

Każdy ze sportowców będzie miał przyporządkowany inny numer wg. wzoru

numer: 72480
treść: TYP.SR.x 1,2,3 itd. ( obok sportowca będzie wymieniona dyscyplina jaką uprawia )

(Postanowienia końcowe )

Laureatami plebiscytu zostaną sportowcy, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów.

Wszyscy Finaliści Plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.

Podane przez głosujących oraz uczestników Plebiscytu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie  oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie (Finaliści Plebiscytu).

Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 2 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu.

Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Dla Miasta przy ul. Wyszyńskiego 3, 33-00 Nowy Sącz, oraz na stronie www.dlamiastans.pl

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 9 (Postanowienia końcowe)

Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu, a także do zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Nowym Sączu.

Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora Plebiscytu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XIX edycji Plebiscytu tj. 13.12.2021r.